รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
(เปิดรับสมัคร 1 มกราคม 2561 - 11 กุมภาพันธ์ 2561)